บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่าง สกช. และ กษ.บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกั

บันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่าง สกช. และ กษ.

alt

วันที่ 9 เม.ย. 56 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(เอ็มโอยู)ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง ระหว่างนายชวลิต ชูขจร ปลัดกษ. กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)โดยนายวิทยา ประจันตะเสน เลขาธิการสกช.

นายชวลิตกล่าวว่าการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด มีเป้าหมายหลักเพื่อการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และประสานการใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร เชื่อมโยงแผนพัฒนาของกษ.ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสกช. นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับพัฒนาบุคลากรของสกช.ร่วมทั้งเกษตรกรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี การผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้บันทึกฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาแรกเริ่มสองปี

การเซ็นสัญญาร่วมกัน จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของภาคเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะโซนนิ่ง (การจัดเขตเกษตรเศรษฐกิจ) และสมาทฟาร์มเมอร์ (โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง) เพราะสภาเกษตรกรแห่งชาติมีตัวแทนระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย”นายชวลิตกล่าว

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่าการเซ็นสัญญาเอ็มโอยูครั้งนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งสกช.จะเป็นตัวแทนของภาคเกษตรกร ที่สามารถสื่อสารกับรัฐได้อย่างตรงไปตรงมา และสะท้อนปัญหาจากภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งซึ่งเกิดนโยบายรัฐที่เกษตรกรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและถูกบังคับให้ทำตาม